Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Zajęcia terapeutyczne
i wyrównawcze
Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami i zaleceniami
poradni psychologiczno-pedagogicznej objęci są
różnorodną pomocą terapeutyczną.
Na terenie szkoły odbywaja się zajęcia z zakresu:
TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Podczas zajęć terapii logopedycznej:
• Pracujemy indywidualnie lub w małych zespołach w zależności od potrzeb oraz możliwości dzieci.
• Usprawniamy motorykę narządów mowy.
• Usprawniamy aparat oddechowy.
• Wywołujemy i utrwalamy prawidłową realizację zaburzonych głosek.
• Doskonalimy percepcję słuchową i wzrokową.
• Poszerzamy czynne i bierne słownictwo z wielu dziedzin życia.
• Doskonalimy umiejętność budowania zdań oraz dłuższych wypowiedzi.
• Rozwijamy i doskonalimy umiejętność czytania i pisania.
• Stosujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji u uczniów niemówiących oraz mających trudności w porozumiewaniu się – wprowadzamy tablice tematyczne, książki komunikacji wykorzystujące symbole obrazkowe oraz gesty.
REHABILITACJI
Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się indywidualnie. Dysponujemy dwiema salami, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do celów usprawniania. Ćwiczenia prowadzone są w oparciu o indywidualnie tworzone programy rehabilitacyjne, dostosowywane do możliwości i potrzeb uczniów,
z zastosowaniem nowoczesnych metod usprawniania.
TERAPII EEG BIOFEEDBACK
Terapia EEG Biofeedback ma na celu korzystną dla zdrowia regulację fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu czego wynikiem jest polepszenie kondycji psychicznej i fizycznej.
INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ POMOCY PSYCHOLOGA
OPIEKI PEDAGOGA
ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
Do prowadzenia ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami zostały przygotowane dwa gabinety. Są one wyposażone w specjalistyczne pomoce niezbędne do prowadzenia tego typu terapii. W jednym z gabinetów znajdują się dwa zestawy komputerowe zawierające programy dydaktyczne: „Wspomaganie rozwoju". Zajęcia mają na celu wszechstronną stymulację rozwoju, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sympatyczna atmosfera panująca w obu pomieszczeniach, sprawia że poza funkcją terapeutyczną, umożliwiają one uczniom relaks oraz szansę prowadzenia rozmów na nurtujące ich tematy. W czasie zajęć uczniowie otoczeni są opieką doświadczonych pedagogów, którzy wspierają uczniów w pokonywaniu trudności związanych z nauką, a także ich adaptacji w szeroko pojętym środowisku.
do góry