Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

Projekty i programy
realizowane w szkole
SZKOLIMY UCZNIÓW PRZEDSIĘBIORCZYCH EMPATYCZNYCH ROZSĄDNYCH. GDAŃSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE I PROGRAMUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.10.2018.

Parterzy projektu to:
- Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
- Fundacja Edukacyjna ODITK
- Stowarzyszenie Morena
- DC Edukacja Sp. z o.o.
- VULCAN Sp. z o.o.

W ramach projektu prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkoły i realizowane są
w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.

Główne założenia projektu to:
1. Wzrost jakości kształcenia w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku pracy.
2. Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.
3. Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.

NASZE DZIAŁANIA
Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
- zajęcia terapii pedagogicznej;
- zajęcia terapii psychologicznej;
- zajęcia terapii SI;
- zajęcia LEGO w matematyce;
- zajęcia komputerowe;
- sobotnie zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętności społeczne.

Koła zainteresowań:
- Szkolne Koło Planszówkowe;
- Koło Żeglarskie.

Doposażenie szkolnej pracowni kulinarnej w naczynia i sprzęt AGD.
Pomoce do prowadzonych terapii i zajęć.
Rozbudowa szkolnego ogrodu.
Warsztaty dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia dla nauczycieli.

PROGRAM "Gdańsk - jeMY zdrowo."
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Codzienna twórcza praca całej społeczności szkolnej
została dostrzeżona przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
i nagrodzona otrzymaniem Wojewódzkiego Certyfikatu
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.


Wszystkie działania podejmowane w tym zakresie można śledzić na bieżąco
na naszej stronie internetowej.

W roku 2010 nasza szkoła po raz pierwszy została wpisana w rejestr
POMORSKICH SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.


Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej;
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

NASZE DZIAŁANIA
- konkursy promujące zdrowy styl życia,
- imprezy z cyklu „Żyj zdrowo!”,
- zawody sportowe,
- pogadanki z pielęgniarką szkolną,
- udział w projektach „Szklanka zdrowia”, „Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”,
- obchody Światowego Dnia Zdrowia,
- projekty mające na celu profilaktykę: „Przystanek – Baśniowy Świat”, „Aktywnym być, radośnie i zdrowo żyć!”
- warsztaty i szkolenia dla rodziców,
- szkolenia dla nauczycieli i pracowników.