Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

"JESTEŚMY RAZEM"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

www.jestesmyrazem.cba.pl
NR KONTA: 91 1020 1811 0000 0802 0106 8840
Od 2005 roku przy szkole działa stowarzyszenie.
Zostało ono powołane z inicjatywy Rodziców i Nauczycieli.
W dniu 22.12.2005 roku wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz publicznych zakładów
Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000246550, REGON 220156312.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

CELE I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA:
1. Prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych dzieci
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną niepełnosprawnością (działania w zakresie rehabilitacji, edukacji, kultury, rekreacji i integracji ze środowiskiem).

2. Poszukiwanie sponsorów celem pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych.

3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i książek.

4. Finansowanie rozbudowy i remontów szkoły oraz usuwania barier architektonicznych.

5. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

6. Finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci.

7. Finansowe wspieranie potrzebujących uczniów.

8. Wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły.

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby niepełnosprawnych dzieci, to podziel się swoim darem serca i 1 % podatku przekaż na działalność naszego Stowarzyszenia.