Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

w Gdańsku, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13 e-mail:zskpig27@gmail.com

Organizacja szkoły
KADRA PEDAGOGICZNA:
Od 2007 roku placówką kieruje dyrektor pani Marzena Wysocka.

Kadrę naszej placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci i rehabilitanci. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cała kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swój warsztat pracy
i podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, warsztatach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. Pracownicy pedagogiczni stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los i potrzeby dzieci.
Lista pracowników pedagogicznych:
Dyrektor:
mgr Marzena Wysocka
Wicedyrektor:
mgr Lucyna Raszkowska - Chmura
Kadra:
mgr Błażek Jeanetta
mgr Całus Marta
mgr Chędoszko Ewa
mgr Chrobak - Tomaszewska Magdalena
mgr Frankowska Alicja
mgr Getler Ilona
mgr Główczewska Katarzyna
mgr Gołoś Grzegorz
mgr Goman - Bowżyk Jolanta
mgr Górniak Joanna
ks. mgr Gregorowicz Michał
mgr Gruszczyńska Danuta
mgr Kaczmarek Katarzyna
mgr Karwacka Dagmara
mgr Katulska Sara
mgr Kawka Anna
mgr Kitlas - Pyrak Monika
mgr Kolanowska Alicja
mgr Komisarek Monika
mgr Krukowska Anna
mgr Krygier Ewa
mgr Kurjata Hanna
mgr Pander Aldona
mgr Prabucka Barbara
mgr Radtke Renata
mgr Rogoc Katarzyna
mgr Rudzis-Kosecka Anna
mgr Rycharska Anna
mgr Sobolewski Mariusz
mgr Stojanowski Jacek
mgr Szydłowska Aldona
mgr Tomaszewska Justyna
mgr Witkowicz Dorota
21 grudnia 2009 roku Dyrektor szkoły pani Marzena Wysocka oraz nauczyciele pani Zdzisława Lewczuk, pani Barbara Prabucka i pani Anna Kawka zostały uhonorowane medalem Pro Memoria. Medale przyznano w uznaniu za wkład
w umacnianie polskiego patriotyzmu i polskich tradycji narodowych oraz kultywowanie i przybliżanie młodemu pokoleniu historii polskiej.
Doceniono w ten sposób wieloletnie zaangażowanie całej społeczności szkolnej w organizację uroczystości, wieczornic i apeli o charakterze patriotycznym.
METODY PRACY:
Aby stworzyć jak najlepsze warunki i zapewnić wszechstronny rozwój dzieciom
i młodzieży uczęszczającym do naszej szkoły stosujemy różnorodne, aktywizujące
i nowatorskie metody pracy:
o Programy aktywności Knillów
o Stymulacja polisensoryczna
o Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
o Muzykoterapia
o Metody pedagogiki zabawy
o Metoda Biofeedback
o Metoda Dobrego Startu
o Alternatywne metody komunikowania się
o Metoda czytania całościowego Domana
o Metoda Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
o Autorskie programy edukacyjne
o Integracja sensoryczna
o Metoda Ośrodków Pracy
W klasach IV-VIII oraz w klasach gimnazjalnych stosujemy kształcenie blokowe, przedmiotowe. Program nauczania i wychowania dostosowany jest
do indywidualnych potrzeb uczniów w celu optymalizowania ich osiągnięć.Uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają nowe umiejętności w mało licznych zespołach klasowych, co sprzyja dobrej i bezstresowej atmosferze pracy.
BAZA SZKOŁY:
Budynek naszej szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu, z dala od zgiełku miasta a jednocześnie dotarcie do szkoły nie sprawia kłopotu
(dobry układ komunikacyjny).
Uczymy się w budynku dostosowanym do potrzeb współczesnej szkoły, w którym znajdują się:

- dobrze wyposażone, jasne, przestronne i kolorowe sale lekcyjne;
- pracownia komputerowa z 10 stanowiskami z dostępem do Internetu;
- dwie, ciągle doposażane sale rehabilitacyjne;
- gabinet logopedyczny z dwoma komputerami i oprogramowaniem
do specjalistycznej terapii logopedycznej;
- gabinet zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z komputerem;
- biblioteka;
- wyremontowana sala gimnastyczna z pełnym zapleczem;
- boisko do piłki nożnej i siatkowej;
- toalety dostosowane dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- gabinet psychologa;
- gabinet pedagoga;
- gabinet pielęgniarki;
- stołówka i aktywnie działająca świetlica;
- obszerny, ogrodzony plac zabaw dla młodszych dzieci.
do góry