Szkoła Podstawowa nr 37
im. Szarych Szeregów

80 - 320 Gdańsk, ul. Piastowska 35/37
tel. 58 558-31-13
e-mail:sek27@wp.pl

Widzieć w dziecku człowieka, uczyć, pomagać, wspierać...

Organizacja szkoły
KADRA PEDAGOGICZNA:

Dyrektor szkoły:
mgr Marzena Wysocka

Wicedyrektor szkoły:
mgr Lucyna Raszkowska - Chmura

Kadrę naszej placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopedzi, terapeuci i rehabilitanci. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cała kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swój warsztat pracy
i podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, warsztatach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. Pracownicy pedagogiczni stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los i potrzeby dzieci.

ŚWIETLICA ZAPEWNIA UCZNIOM OPIEKĘ
OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 17.00
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do pracy i rekreacji. Zajęcia w świetlicy odbywają się w 5-cio osobowych grupach, w ramach których realizowane są koła zainteresowań. Świetlica
w ramach swojej pracy proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia plastyczne, manualne, umuzykalniające, zachęca do wspólnych gier stolikowych i zabaw ruchowych.

STOŁÓWKA SZKOLNA WYDAJE CODZIENNIE PEŁNE, DOMOWE OBIADY.
Szkoła posiada własną kuchnię, która każdego dnia przygotowuje smaczne, dwudaniowe obiady. Po zjedzonym posiłku na dzieci czeka deser,
w postaci zdrowych owoców.


METODY PRACY:

Wszyscy uczniowie zgodnie z potrzebami i zaleceniami
poradni psychologiczno-pedagogicznej objęci są
różnorodną pomocą terapeutyczną.

Na terenie szkoły odbywaja się zajęcia z zakresu:
TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
Podczas zajęć terapii logopedycznej:
• Pracujemy indywidualnie lub w małych zespołach w zależności od potrzeb oraz możliwości dzieci.
• Usprawniamy motorykę narządów mowy.
• Usprawniamy aparat oddechowy.
• Wywołujemy i utrwalamy prawidłową realizację zaburzonych głosek.
• Doskonalimy percepcję słuchową i wzrokową.
• Poszerzamy czynne i bierne słownictwo z wielu dziedzin życia.
• Doskonalimy umiejętność budowania zdań oraz dłuższych wypowiedzi.
• Rozwijamy i doskonalimy umiejętność czytania i pisania.
• Stosujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji u uczniów niemówiących oraz mających trudności w porozumiewaniu się – wprowadzamy tablice tematyczne, książki komunikacji wykorzystujące symbole obrazkowe oraz gesty.
REHABILITACJI

Zajęcia rehabilitacji prowadzone są indywidualnie w oparciu o programy rehabilitacyjne, dostosowywane do możliwości i potrzeb uczniów, z zastosowaniem nowoczesnych metod usprawniania. Dysponujemy dwiema salami, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Celem zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest:
• Wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno-kompensacyjne podczas różnych form aktywności fizycznej.
• Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała i harmonii ruchu.
• Wspomaganie naturalnego rozwoju psychofizycznego.
• Likwidowanie istniejących odchyleń w rozwoju fizycznym wykraczających poza przyjętą normę.
• Wyrównywanie i zapobieganie niedoborom sprawności fizycznej.
• Zwiększenie wydolności układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, mięśniowego i więzadłowo- kostnego mających wpływ na prawidłowe działanie narządów wewnętrznych, poprawę ruchomości
w stawach, wzrost siły mięśniowej, co wytwarza prawidłowy gorset mięśniowy i ładną sylwetkę.
TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI
TERAPII RELAKSACYJNEJ - JOGA
TERAPII EEG BIOFEEDBACK
Terapia EEG Biofeedback ma na celu korzystną dla zdrowia regulację fal mózgu. Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynności mózgu czego wynikiem jest polepszenie kondycji psychicznej
i fizycznej.
INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ POMOCY PSYCHOLOGA
OPIEKI PEDAGOGA
TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Do prowadzenia ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami zostały przygotowane dwa gabinety. Są one wyposażone w specjalistyczne pomoce niezbędne do prowadzenia tego typu terapii. W jednym
z gabinetów znajdują się dwa zestawy komputerowe zawierające programy dydaktyczne: „Wspomaganie rozwoju". Zajęcia mają na celu wszechstronną stymulację rozwoju, ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sympatyczna atmosfera panująca w obu pomieszczeniach, sprawia że poza funkcją terapeutyczną, umożliwiają one uczniom relaks oraz szansę prowadzenia rozmów na nurtujące ich tematy. W czasie zajęć uczniowie otoczeni są opieką doświadczonych pedagogów, którzy wspierają uczniów w pokonywaniu trudności związanych z nauką, a także ich adaptacji w szeroko pojętym środowisku.
TERAPII RĘKI
MUZYKOTERAPII
BIBLIOTERAPII
BAZA SZKOŁY:

Budynek naszej szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu z dala od zgiełku miasta, jednocześnie dotarcie do szkoły nie sprawia kłopotu (dobry układ komunikacyjny).

Uczymy się w budynku dostosowanym do potrzeb współczesnej szkoły, w którym znajdują się:

- dobrze wyposażone, jasne, przestronne i kolorowe sale lekcyjne;
- pracownia komputerowa z 10 stanowiskami z dostępem do Internetu;
- dwie, ciągle doposażane sale rehabilitacyjne;
- gabinet logopedyczny z dwoma komputerami i oprogramowaniem do specjalistycznej terapii logopedycznej;
- gabinety zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z komputerem;
- biblioteka;
- wyremontowana sala gimnastyczna z pełnym zapleczem;
- boisko do piłki nożnej i siatkowej;
- toalety dostosowane do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- gabinet psychologa;
- gabinet pedagoga;
- gabinet pielęgniarki;
- stołówka i aktywnie działająca świetlica;
- obszerny, ogrodzony plac zabaw dla młodszych dzieci.

HISTORIA SZKOŁY

- wrzesień 1965 r. - utworzenie klas specjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 73 w Gdańsku - Brzeźnie;

- wrzesień 1968 r. - rozpoczęcie działalności Szkoły Specjalnej Nr 18 w budynku przy ulicy Hallera;

- 31 sierpnia 1972 r. - przekazanie nowego budynku przy ulicy Piastowskiej 35/37 oraz zmiana numeru szkoły; powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4;

- 17 maja 1996 r. - nadanie szkole imienia Szarych Szeregów;

- wrzesień 1999 r. - utworzenie Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Szarych Szeregów oraz
- Gimnazjum Specjalne Nr 37;

- rok szkolny 2004/2005 - usunięcie z nazwy szkoły słowa "specjalna" oraz zmiana numeru szkoły podstawowej z Szkoła Podstawowa nr 4 na Szkoła Podstawowa nr 37.

- rok szkolny 2017/2018 reforma oświaty likwiduje gimnazja. Szkoła otrzymuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 37 im. Szarych Szeregów.

DYREKTORZY SZKOŁY:
1 września 1972 - 31 lipca 1986 Nadzieżda Bonin
1 września 1986 - 31 sierpnia 1992 Edmund Bugajski
1 września 1992 - 31 sierpnia 2007 Barbara Wodnicka
od 1 września 2007 - obecnie Marzena Wysocka